Tại sao bạn cần đăng ký nhãn hiệu ngay bây giờ

Đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa là một thủ tục nhằm xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của người đăng ký nhãn hiệu. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản đặc biệt, tài sản trí tuệ, để xác lập quyền sở hữu, chủ nhãn cần đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ để đăng ký. Continue reading “Tại sao bạn cần đăng ký nhãn hiệu ngay bây giờ” »