รพ.ยะลา ใช้ SOCIAL TELECARE ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด คัดกรองคนไข้แม่นยำ

โรงพยาบาลยะลา ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนจาก สสส. พัฒนาเครือข่ายสหวิชาชีพสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ใช้ Platform Social Telecare ดูแลเป้าหมาย ‘ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด’ ให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น   

นพ.ประภัศร์ ติปยานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา กล่าวว่า หลังจากโรงพยาบาลนำ Platform Social Telecare มาใช้ระยะหนึ่ง พบว่า คัดกรองคนไข้ได้ละเอียดแม่นยำ  มีการวางแผนร่วมกันระหว่างทีมสหวิชาชีพทำให้คนไข้เข้าถึงบริการขั้นตอนไปได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดูแลคนไข้ อย่างไรก็ตาม การทำงานโดยใช้ Platform Social Telecare นักสังคมสงเคราะห์ต้องทำงานเชิงรุกให้มากกว่าเดิม ต้องแอคทีฟคอยมอนิเตอร์ข้อมูล รวมทั้งทีมสหวิชาชีพต้องปรับการทำงานด้วย

ด้าน นางจรินทร์ อินทร์จันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลยะลา ได้อธิบายถึงการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลทางสังคมกลุ่มผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของโรงพยาบาลยะลา ว่า การใช้แบบประเมินต่างๆ ทั้งแบบประเมิน ความต้องการกลุ่มผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ ในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เป็นประโยชน์ต่อนักสังคมสงเคราะห์ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย แยกกลุ่มผู้ป่วยเพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบบริการ โดยมีการประสานของทีมสหวิชาชีพให้มาร่วมออกแบบบริการร่วมกันด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ซึ่งความแตกต่างของการทำงานก่อนและหลังใช้  Social Telecare ทำให้เห็นข้อมูลที่เป็นระบบ นำมาใช้ประมวลผลและออกแบบบริการได้อย่างรวดเร้ว   อีกทั้งการทำงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทำให้มีการทำความเข้าใจในการทำงาน และเกิดเป็นความร่วมมือร่วมกันในพื้นที่

น.ส.ฐิติกาญน์ สุวรรณรัตน์ พยาบาลชำนาญการวิชาชีพ โรงพยาบาลยะลา กล่าวถึงการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยว่า จะมีการนำข้อมูลมาประเมินเบื้องต้นว่าผู้ป่วยมีปัญหา หรือว่าต้องการความช่วยเหลือต่อในด้านใด ซึ่งจากการลงพื้นที่ประเมินในครั้งแรก พบว่า มีแผลกดทับ ผู้ป่วยร่างกายซูบผอม และญาติยังไม่มีแนวทางในการดูแลที่ดี จึงได้ประสานแพทย์ประจำครอบครัว ประสานนักกายภาพ มีทีมสหวิชาชีพลงเยี่ยมบ้าน พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ซึ่งปัจจุบันพบว่าการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพทำให้การดูแลผู้ป่วยดีขึ้น

2023-03-16T14:07:39Z dg43tfdfdgfd