‘อนุ’ ควงคู่ ‘อุดมลักษณ์’ เบิ้ลทองลีลาศ ‘พิษณุโลกเกมส์’

‘อนุ’ ควงคู่ ‘อุดมลักษณ์’ เบิ้ลทองลีลาศ ‘พิษณุโลกเกมส์’

 

การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่จังหวัดพิษณุโลก มีผลการแข่งขันดังนี้

ลีลาศ ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประเภทสแตนดาร์ด จังหวะวอลซ์ อายุ 60-64 ปี ทอง อนุ เลิศวิราม กับ อุดมลักษณ์ ไพรัตนวงศ์ จ.เชียงใหม่, เงิน ณัชพล เลิศศรีนวล กับ สุชนา เฉลิมเติม จ.ภูเก็ต, ทองแดง สุรชัย เตชานุรักษ์ กับ อัคนา ซีตันติเวช จ.ตาก, อายุ 65 ปีขึ้นไป ทอง บุรินทร์ เจนขจรเกียรติ กับ พัชรีบูรณ์ ชนวนทอง จ.สงขลา, เงิน สัญญา ทองทิพย์ กับ พูนสิริ ล้อชัยเวช จ.กาญจนบุรี, ทองแดง บุญส่ง เปล่งจันทรา กับ วิลาวัลย์ อนุกูลวัฒนา จ.เพชรบูรณ์, จังหวะแทงโก้ อายุ 60-64 ปี ทอง อนุ เลิศวิราม กับ อุดมลักษณ์ ไพรัตนวงศ์ จ.เชียงใหม่, เงิน ณัชพล เลิศศรีนวล กับ สุชนา เฉลิมเติม จ.ภูเก็ต, ทองแดง กฤศ วงศ์ธนาสุนทร กับ ภาวินี สายมพล จ.หนองบัวลำภู, อายุ 65 ปีขึ้นไป ทอง บุรินทร์ เจนขจรเกียรติ กับ พัชรีบูรณ์ ชนวนทอง จ.สงขลา, เงิน ณรงค์วิทย์ สว่างปัญญา กับ จารุณี สว่างปัญญา จ.เลย, ทองแดง บุญส่ง เปล่งจันทรา กับ วิลาวัลย์ อนุกูลวัฒนา จ.เพชรบูรณ์, จังหวะควิกสเต็ป

อายุ 60-64 ปี ทอง สุชาติ ศาสตร์เวช กับ กาญจนา ศาสตร์เวช จ.เชียงใหม่, เงิน สุรชัย เตชานุรักษ์ กับ อัคนา ซีตันติเวช จ.ตาก, ทองแดง น.ท.วินัย ธรรมจินดา กับ มยุรี ธรรมจินดา จ.นครปฐม, อายุ 65 ปีขึ้นไป ทอง สัญญา ทองทิพย์ กับ พูนสิริ ล้อชัยเวช จ.กาญจนบุรี, เงิน ณรงค์วิทย์ สว่างปัญญา กับ จารุณี สว่างปัญญา จ.เลย, ทองแดง สมใจ โยงราช กับ ชมัยพร วรรณศิลป์ จ.ตรัง, จังหวะฟอกซ์ทรอต อายุ 60-64 ปี ทอง เมธาพันธ์ เมธินธรรมทัศน์ กับ ชิสา ญาณเศรษฐ์ จ.บุรีรัมย์, เงิน สุชาติ ศาสตร์เวช กับ กาญจนา ศาสตร์เวช จ.เชียงใหม่, ทองแดง น.ท.วินัย ธรรมจินดา กับ มยุรี ธรรมจินดา จ.นครปฐม, อายุ 65 ปีขึ้นไป ทอง นวพล สุมลวัลย์ กับ วิภารัตน์ เหล่าตระกูลงาม จ.นนทบุรี, เงิน ธัญญะ เสริมทรัพย์ กับ ไสว เสริมทรัพย์ จ.หนองคาย, ทองแดง ธวัช ประดิษฐ์ศิลปโชติ กับ วิจิตร ประดิษฐ์ศิลปโชติ จ.สุรินทร์

กรีฑา ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก วิ่ง 1,500 ม. อายุ 80 ปีขึ้นไป หญิง ทอง กัญจนา รัฐสมุทร จ.สุรินทร์ เวลา 9.57.00 น., เงิน ลักษณา พระลับรักษา จ.ขอนแก่น เวลา 13.20.93 น., ทองแดง สุวรรนภา เจียมศรีพงษ์ จ.พิษณุโลก เวลา 16.32.72 น., อายุ 75-79 ปี หญิง ทอง เจริญ สีเวียง จ.สกลนคร เวลา 9.36.07 น., เงิน อารมย์ ปรีชาเวทยากุล จ.สงขลา เวลา 10.01.70 น., ทองแดง ระเบียบ ทิวสระแก้ว จ.ขอนแก่น เวลา 11.49.97 น., อายุ 80 ปีขึ้นไป ชาย ทอง สุจินต์ อรุณโชติ จ.ชุมพร เวลา 7.38.33 น., เงิน สุชาติ บัวเมือง จ.เพชรบูรณ์ เวลา 11.41.39 น., ทองแดง ฤทธิรงค์ บางกล่ำ จ.สระบุรี เวลา 12.31.51 น., อายุ 75-79 ปี ชาย ทอง อุทิศ ชวลิต จ.สุราษฎร์ธานี เวลา 7.14.82 น., เงิน สวัสดิ์ เพ็ชรทะเล จ.นครราชสีมา เวลา 7.16.88 น., ทองแดง อุดม วงษ์เฉลิม จ.สระบุรี เวลา 7.20.99 น.

หมากรุกไทย ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก ประเภทเดี่ยว ทอง ชินบัญชา ปลงไสว จ.ภูเก็ต, เงิน เดชา เทพพุทธางกูร จ.พระนครศรีอยุธยา, ทองแดง เสนีย์ บัวจันทร์ จ.สุราษฎร์ธานี, ประเภทคู่ ทอง ชินบัญชา ปลงไสว กับ สุรินทร์โกสิยกุล จ.ภูเก็ต, เงิน เดชา เทพพุทธางกูร กับ นิพนธ์ วิชาช่าง จ.พระนครศรีอยุธยา, ทองแดง วราห์ สุขโข กับ สุระพล อิเล็คตรอน จ.นครศรีธรรมราช

 

2023-05-25T17:20:18Z dg43tfdfdgfd